Devolucions

Dret de Desistiment
1. L’ usuari te dret de desistiment pel que podrà posar-se en contacte amb Gol Solidari Andorra través del correu electrònic a la següent adreça: info@golsolidari.com i desistir de la compra en un termini no superior a cinc (5) dies hàbils, contats a partir de la recepció del producte.

El producte haurà d’enviar-se juntament amb l’albarà, factura o comprovant de compra original, assumint el comprador el cost directe de la devolució del producte. Dita devolució es farà de conformitat amb les instruccions que Gol Solidari Andorra indiqui al usuari en contesta a la seva notificació del exercici del desistiment. L’ usuari haurà de tornar el producte en el termini màxim de cinc (5) dies des de que Gol Solidari Andorra li indiqui la forma de devolució.

2. El desistiment comporta la devolució de l’import pagat en forma de xec de compra. Gol Solidari Andorra facilitarà un xec de compra pel valor de la devolució a l’usuari el qual podrà utilitzar en futures compres.

3. No podrà exercir el dret de desistiment quan el producte no sigui retornat en perfectes condicions i amb l’embalatge que va ser rebut.